Regulamin

Regulamin Portalu optykpolski.feniksmedia.pl

I. Definicje

1. Regulamin – dokument określający zasady korzystania z Portalu optykpolski.feniksmedia.pl, w tym w szczególności zasady umieszczania i publicznego udostępniania na Portalu optykpolski.feniksmedia.pl tekstów, zdjęć, informacji i opinii.

2. Właściciel Portalu optykpolski.feniksmedia.pl / Administrator oznacza Feniks Media Group W. Ślaga, D. Wajs Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie (30-222), ul. Na Wierzchowinach 1 d, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000187660, NIP: 676-10-31-773.

3. Portal optykpolski.feniksmedia.pl – oznacza serwis internetowy umożliwiający Użytkownikom zamieszczanie oraz publiczne udostępnianie autorskich tekstów, zdjęć oraz komentarzy, prowadzony przez Feniks Media Group W. Ślaga, D. Wajs Spółka Jawna pod aktualnym adresem elektronicznym optykpolski.feniksmedia.pl.

4. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z zasobów portalu optykpolski.feniksmedia.pl. Osoba niepełnoletnia może zostać Użytkownikiem tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

5. Ustawa – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013, poz. 1422).

6. Ustawa o prawie autorskim – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

7. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. Postanowienia ogólne

1. Korzystanie z Portalu optykpolski.feniksmedia.pl oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.

2. Dostęp do Portalu optykpolski.feniksmedia.pl oraz do zamieszczanych na tym portalu treści posiadają wszyscy Użytkownicy publicznej sieci teleinformatycznej.

3. Użytkownicy Portalu optykpolski.feniksmedia.pl umieszczają treści, zdjęcia, informacje, komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator Portalu optykpolski.feniksmedia.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach Portalu optykpolski.feniksmedia.pl (Artykuły, Wiadomości, Prezentacje) ani za ewentualne konsekwencje czy szkody z nich wynikające.

4. Użytkownik Portalu optykpolski.feniksmedia.pl, poprzez umieszczenie treści, komentarzy, informacji i opinii na stronach Portalu optykpolski.feniksmedia.pl, wyraża zgodę na publikowanie tych treści, oświadczając jednocześnie, że publicznie udostępnione przez niego treści nie naruszają tajemnicy handlowej, przepisów prawa (w szczególności prawa autorskiego i praw pokrewnych) ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa własności oraz prawa do wizerunku, a Użytkownik jest w pełni uprawniony do zamieszczenia tych zdjęć i treści.

5. Zabrania się umieszczania w zasobach Portalu optykpolski.feniksmedia.pl materiałów niezgodnych z obowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi, w tym zwłaszcza treści o charakterze pornograficznym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej itp. oraz propagujących przemoc, piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy itp. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przekazów reklamowych ani jakichkolwiek materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony.

6. Administrator Portalu optykpolski.feniksmedia.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego usuwania treści, o których mowa w pkt. 5 i 6 Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Portalu optykpolski.feniksmedia.pl w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu.

7. Administrator Portalu optykpolski.feniksmedia.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu optykpolski.feniksmedia.pl oraz dokonywanych w nim zmianach bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach.

III. Prawa autorskie

1. Prawa autorskie do treści publikowanych na stronach Portalu optykpolski.feniksmedia.pl posiada Właściciel Portalu optykpolski.feniksmedia.pl oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyrażają zgodę na publikację materiałów na stronach Portalu optykpolski.feniksmedia.pl.

2. Portal zawiera dokumenty chronione Ustawą o prawie autorskim, m.in. teksty, zdjęcia i grafikę, a przyjęty w Portalu optykpolski.feniksmedia.pl wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony praw autorskich. Portal optykpolski.feniksmedia.pl i wszystkie jego opracowania podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o prawie autorskim.

3. Zabronione jest w szczególności kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie w dowolny sposób informacji umieszczonych na Portalu optykpolski.feniksmedia.pl lub jakichkolwiek jego elementów bez pisemnej zgody Właściciela Portalu optykpolski.feniksmedia.pl.

IV. Lista mailingowa

1. Lista mailingowa (newsletter) jest bezterminową usługą mającą na celu informowanie Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o aktualnych wydarzeniach branżowych oraz zmianach dotyczących Portalu optykpolski.feniksmedia.pl, a w szczególności takich jak nowe elementy Portalu optykpolski.feniksmedia.pl i wszelkie uaktualnienia.

2. Lista mailingowa może być również wykorzystana do rozpowszechniania treści reklamowych, na co Użytkownik wyraża zgodę podczas dokonywania zapisu na listę.

3. Zapisanie się na listę, korzystanie i wypisanie się z niej są bezpłatne.

4. Warunkiem korzystania z listy jest wypełnienie formularza i podanie ważnego adresu poczty elektronicznej Użytkownika.

5. Każdy Użytkownik subskrybujący newsletter może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji. W tym celu należy poinformować Właściciela Portalu o chęci rezygnacji z subskrypcji, odpisując „NIE” lub „REZYGNACJA” na adres e-mail, z którego wiadomość została wysłana.

6. Dane zapisane w bazie listy mailingowej będą przetwarzane na podstawie RODO do czasu cofnięcia wyrażonej zgody lub wyrażenia sprzeciwu, przy czym osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Nie wpływa ono na zgodność przetwarzania z prawem dokonanego przed wycofaniem zgody.

7. Osobom zapisanym do bazy listy mailingowej, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

V. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest Właściciel Portalu optykpolski.feniksmedia.pl. Dane Użytkowników mogą być przetwarzane przez inny podmiot działający na zlecenie Administratora w rozumieniu art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych w celach i zakresie związanym z działalnością Portalu optykpolski.feniksmedia.pl.

2. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych ma charakter dobrowolny. Użytkownikom Portalu optykpolski.feniksmedia.pl udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz prawo żądania ich poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na szczególną sytuację Uczestnika.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie RODO do czasu cofnięcia wyrażonej zgody lub wyrażenia sprzeciwu, przy czym osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Nie wpływa ono na zgodność przetwarzania z prawem dokonanego przed wycofaniem zgody.

4. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

5. Wszelkie oświadczenia związane z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować drogą listowną na adres Feniks Media Group W. Ślaga, D. Wajs Spółka Jawna, ul. Na Wierzchowinach 1 d, 30-222 Kraków.

VI. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Portalu optykpolski.feniksmedia.pl

1. Do korzystania z Usług w Portalu optykpolski.feniksmedia.pl niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z przeglądarki internetowej typu Internet Explorer 5.5 lub wyższej, lub porównywalnej przeglądarki internetowej).

VII. Polityka prywatności

1. Portal optykpolski.feniksmedia.pl zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Przeznaczone są one do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Administrator jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego Użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Administrator Portalu optykpolski.feniksmedia.pl wykorzystuje pliki (cookies) w celu dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę; przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Użytkowników. Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów. Statystyki stosuje się też do oceny popularności strony; możliwości logowania do konta Użytkownika; utrzymania logowania Użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Portal optykpolski.feniksmedia.pl stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony Portalu optykpolski.feniksmedia.pl (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawiona na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.

7. Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej Portalu optykpolski.feniksmedia.pl.

8. Pliki (cookies), z których korzysta Portal optykpolski.feniksmedia.pl (zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcom.

9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w ich menu (pomoc) lub na stronie producenta.

VIII. Postępowanie reklamacyjne

1. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu optykpolski.feniksmedia.pl oraz udzieli Użytkownikom pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

2. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Portalu optykpolski.feniksmedia.pl. Administrator dołoży starań, aby przerwy te miały miejsce w godzinach najmniejszej aktywności Portalu optykpolski.feniksmedia.pl i trwały nie dłużej niż 12 (dwanaście) godzin w każdym tygodniu udostępniania Portalu optykpolski.feniksmedia.pl.

3. Administrator nie gwarantuje, że Portal optykpolski.feniksmedia.pl będzie działał bez jakichkolwiek zakłóceń lub błędów.

4. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu optykpolski.feniksmedia.pl lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane drogą pocztową na adres: Feniks Media Group W. Ślaga, D. Wajs Spółka Jawna, ul. Na Wierzchowinach 1 d, 30-222 Kraków.

5. Administrator Portalu optykpolski.feniksmedia.pl będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji drogą elektroniczną lub listowną na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

IX. Przepisy końcowe

1. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania.

2. Administrator Portalu optykpolski.feniksmedia.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

3. Z aktualnie obowiązującym Regulaminem można zapoznać się w dowolnym momencie na stronie: optykpolski.feniksmedia.pl.

Polecamy

Cover for Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik dla profesjonalistów
2,558
Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik dla profesjonalistów

Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik dla profesjonalistów

Magazyn branżowy dla optyków, optometrystów. Trendy, soczewki, sprzęt, teksty ekspertów, wydarzenia.